Privacy Policy

1. INLEIDING

Dit is het privacybeleid (“Privacybeleid”) van Hoyu Cosmetics (Nederland) BV, statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland, en statutair gevestigd aan Jachthavenweg 109-H2, 1081KM, Amsterdam, Nederland (“Hoyu” of “wij” of “ons”).

Uw privacy is erg belangrijk voor Hoyu en we begrijpen hoe belangrijk het voor u is. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt en doen er alles aan om uw privacy te beschermen wanneer u dat doet.

Hoyu verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, indien van toepassing.

Hoyu behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Over wijzigingen van het Privacybeleid wordt u geïnformeerd per e-mail of wanneer u de website bezoekt. Wijzigingen en aanpassingen aan dit privacybeleid hebben onmiddellijke werking, behalve waar dit wettelijk verboden is.

 

2. WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking door Hoyu van alle persoonlijke gegevens die wij verzamelen of gebruiken als verwerkingsverantwoordelijke in verband met uw relatie met ons als klant of zakenpartner. Dit omvat de persoonlijke gegevens die we verzamelen (i) wanneer u onze website gebruikt (https://www.bigen.eu/) (vanaf nu onze “Website” genoemd), (ii) wanneer wij of anderen die namens ons handelen diensten aan u verlenen en/of (iii) wanneer u met ons communiceert. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, gebruiken en verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Hoyu is de beheerder van de gegevens die worden verzameld op grond van deze Privacyverklaring en kan gecontacteerd worden via het volgende contact

bijzonderheden: E-mail: enquiry_letter@color.nl.hoyu.com Telefoonnummer: +31 20 246 1297 Hoyu heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

 

3. DOEL VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

•Wanneer u met Hoyu communiceert, bijvoorbeeld door formulieren of vragenlijsten in te vullen via onze Website, heeft u de mogelijkheid om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u per e-mail, telefoon, schriftelijk of via onze klantenservicepagina's of sociale media contact met ons opneemt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden en te beantwoorden. De informatie die u ons verstrekt, kan de naam van de klant, het contactpunt, het adres, het e-mailadres, telefoon- en faxnummers, interesses of andere informatie omvatten die, wanneer deze op zichzelf of in combinatie met andere gegevens wordt gebruikt, een bezoeker van onze Website individueel kan identificeren;
•We kunnen automatisch informatie verzamelen via analytische en/of functionele cookies. Dit omvat uw IP-adres, het tijdstip en de duur van uw bezoek en de pagina's die u op onze site opent. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die vanaf een webserver naar uw browser wordt verzonden en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen het gebruik van internet eenvoudiger maken door de status en voorkeuren van een website op te slaan. Voor sommige delen van onze Website is het mogelijk dat u cookies moet accepteren als dergelijke cookies in aanmerking komen als trackingcookies, maar u kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren. Let op: als u het gebruik van trackingcookies weigert, kunt u mogelijk niet profiteren van alle functies van onze website;
•Wij verwerken uw gegevens om u informatie te sturen over onze producten of diensten, of die van onze dochterondernemingen, anders dan voor marketingdoeleinden;
•Voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze zakelijke communicatie¬;
•Wij zijn verplicht om eventuele bijwerkingen die u ervaart bij het gebruik van uw producten te documenteren. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot details over het product dat de reactie veroorzaakt, geschiedenis van bijwerkingen uit het verleden, medische geschiedenis, details van andere medicijnen of remedies die u gebruikt of gebruikte op het moment van de reactie, details van de bijwerking u heeft geleden, de behandeling die u heeft ondergaan en de voortgang of het resultaat van de behandeling;
•Voor de afwikkeling en het beheer van een claim zijn wij verplicht uw persoonsgegevens te verwerken om verzekeringsdekking te regelen en verzekeringsclaims af te handelen. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw medische geschiedenis en details van de claims, zoals het verloop van de gebeurtenissen vanaf het optreden van symptomen, en schikkingsbedragen. Een deel van deze informatie wordt door de wet beschouwd als “gevoelige persoonlijke gegevens” over u. Deze informatie wordt alleen verwerkt als dit is toegestaan ​​op grond van de toepasselijke wetgeving en om aan onze wettelijke vereisten te voldoen. In principe bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal vijf (5) jaar vanaf de datum van ontvangst. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en/of regelgevende vereisten.

 

4. RECHTMATIGHEID VAN VERWERKING

Hoyu verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende rechtsgronden: (i) als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, (ii) als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of (iii) als de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. De legitieme belangen die wij nastreven zijn het verbeteren van de prestaties, toegankelijkheid en inhoud van onze Website en het verbeteren van de kwaliteit van onze producten en/of diensten.

 

5.WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Inzage in uw persoonsgegevens binnen Hoyu Cosmetics (Nederland) BV
Als mondiale organisatie kunnen de gegevens die wij verzamelen mogelijk internationaal worden overgedragen binnen de wereldwijde organisatie van Hoyu. Hoyu kan uw persoonsgegevens uitwisselen met andere bedrijven binnen de Hoyu groep. Wij wisselen uw gegevens uit voor administratieve doeleinden en zodat wij een volledig overzicht kunnen krijgen van uw contacten en contracten met de Hoyu groep. Ook kunnen wij uw gegevens uitwisselen om u een compleet pakket aan diensten en producten aan te bieden.

Toegang tot uw persoonsgegevens door derden
Hoyu zal de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt niet delen, openbaar maken, verkopen, uitlenen of verhuren, behalve in de volgende situaties:
• Wij mogen uw gegevens alleen met onze verzekeringsmaatschappijen delen voor zover dat nodig is om onze legitieme belangen te beschermen;

• Wij kunnen uw gegevens delen met onze dienstverleners (bijvoorbeeld onze webbureaus). Hoyu verstrekt uitsluitend de hoeveelheid persoonsgegevens die deze derden nodig hebben om de gevraagde dienst te kunnen voltooien. Uw persoonsgegevens worden verstrekt onder voorbehoud van overeenkomsten waarin is vastgelegd dat de dienstverleners dergelijke informatie vertrouwelijk moeten houden, dat de gegevens niet voor eigen doeleinden mogen worden gebruikt en dat alle informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder strikte bepalingen in het licht van gegevensbeveiliging;

• Wij kunnen uw gegevens openbaar maken of delen met een bevoegde rechtbank of autoriteit om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting;

• Sommige van onze bedrijven kunnen worden verkocht of overgedragen aan, of gefuseerd met, een derde partij. In dit geval zouden persoonlijke gegevens worden overgedragen zodat de koper doorlopende service aan de betreffende klanten kan blijven verlenen;

• Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers van onze Website de Website gebruiken. De verzamelde informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt overgebracht naar en door servers van Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Website gebruikt wordt, om rapporten over onze Website op te stellen en om haar adverteerders te informeren over de effectiviteit van hun advertentiecampagnes. Google kan de via onze Website verzamelde informatie aan derden bekendmaken indien Google hiertoe wettelijk verplicht is of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Hoyu oefent hierop geen enkele invloed uit. In dit opzicht kunnen we contracten afsluiten met gerenommeerde leveranciers om ons te helpen bij het verwerken van informatie of het uitvoeren van contracten voor diensten. Deze leveranciers mogen de informatie niet gebruiken of verkopen voor enig ander doel dan ons te helpen onze verplichtingen jegens u na te komen en de service te bieden die u verwacht. We kunnen ook geaggregeerde statistieken over onze klanten, online verkeerspatronen en gerelateerde informatie verstrekken aan gerenommeerde derde partijen, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens.

• Wij kunnen uw gegevens delen met onze lokale instanties met het oog op een correcte afhandeling en opvolging van eventuele bijwerkingen; Wanneer Hoyu uw persoonsgegevens deelt met een of meer van de hierboven genoemde ontvangers, en deze ontvanger zich bevindt buiten de Europese Economische Ruimte in een land waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat dat land een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens kent, zal Hoyu zal uw gegevens alleen overdragen als er passende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. In dat geval vindt de gegevensoverdracht alleen plaats door toepassing van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen voor verwerkingsverantwoordelijken en, indien relevant, voor verwerkers. Een kopie van de Standaardcontractbepalingen kan worden aangevraagd via [enquiry_letter@color.nl.hoyu.com].

 

6. BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Hoyu heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging en/of vernietiging. Hoewel we redelijke zorg betrachten bij het bieden van veilige overdracht van informatie tussen uw apparatuur en onze systemen, kunnen we de veiligheid van informatie die via internet naar ons wordt verzonden, niet garanderen. Toegang tot relevante persoonsgegevens wordt uitsluitend verleend aan geautoriseerde medewerkers die voor de uitvoering van hun werkzaamheden toegang nodig hebben tot de relevante gegevens.

7. WEBSITES VAN DERDEN EN SOCIALE MEDIA

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere bedrijven of personen. Hoyu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. Als u inhoud van de Website deelt via sociale media, zijn uw persoonsgegevens zichtbaar voor degenen die uw persoonlijke pagina’s op deze sociale mediawebsites bezoeken. Hoyu is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke media. Raadpleeg het privacy- en cookiebeleid van de betreffende websites/sociale media van derden voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens door die websites/sociale media en hun gebruik van cookies.

8. UW RECHTEN

Wij streven ernaar om de informatie over u zo accuraat mogelijk te houden. U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die door Hoyu worden verwerkt of om dergelijke persoonlijke gegevens te laten bijwerken, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om beperking van de verwerking te verzoeken, bezwaar te maken tegen de verwerking en een kopie van uw gegevens te verkrijgen of deze te laten overdragen aan een derde partij naar keuze. Als u inzage wilt in uw door Hoyu verwerkte persoonsgegevens of uw persoonsgegevens wilt laten bijwerken, corrigeren of verwijderen, kunt u uw verzoek per e-mail sturen naar enquiry_letter@color.nl.hoyu.com.

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u niet tevreden bent met de manier waarop Hoyu uw persoonsgegevens verwerkt en wij u geen bevredigende oplossing voor uw verzoek konden bieden. Houd er rekening mee dat uw persoonsgegevens niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en dat er ook geen wettelijke of contractuele verplichting bestaat om uw persoonsgegevens te verstrekken. In sommige gevallen kan het echter een voorwaarde zijn om een ​​overeenkomst met u te sluiten. In het geval dat u Hoyu onvolledige en/of onjuiste persoonsgegevens verstrekt, dient u er rekening mee te houden dat wij mogelijk geen contractuele relatie met u kunnen aangaan of voortzetten als uw persoonsgegevens nodig zijn voor administratieve doeleinden en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. vereisten.

 

9. VRAGEN EN KLACHTEN

Als u vragen of klachten heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:
Hoyu Cosmetics (Nederland) BV
Jachthavenweg 109-H2, 1081KM, Amsterdam, Nederland
Telefoonnummer: +31 20 246 1297 
E-mail: enquiry_letter@color.nl.hoyu.com