Algemene Voorwaarden

WEBSITE VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN BRUIKBAAR

LEES DE VOLGENDE WEBSITEVOORWAARDEN EN VOORWAARDEN VAN GEBRUIK (“TERMS”) ZORGVULDIG. DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, U ERKENT DAT U GELEZEN EN BEGREPEN HEBT, EN GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE HIERIN VERMELDE VOORWAARDEN.

 1. INLEIDING

Deze website, www.bigen.EU, is eigendom van Hoyu Cosmetics (Nederland) BV (hierna “Hoyu NL”) met haar hoofdvestiging op Jachthavenweg 109-H, 1081 KM Amsterdam, thij Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlands KvK onder registratienummer 53713443.

 

Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een rechtspersoon (hierna “u”) en Hoyu NL met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van deze website. U gaat ermee akkoord dat u, door deze website te bezoeken, deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

 

2. GEBRUIK VAN DE SITE

 

Op voorwaarde dat u deze Voorwaarden naleeft, inclusief de onderstaande verboden activiteiten, yU kunt deze site gebruiken om door de inhoud te bladeren en Navraag doen bij Hoyu NL en niet voor enig ander doel. Deze site en de aangeboden inhoud oDeze site mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost of verzonden, verdeeld, verkocht, overgedragen, gewijzigd of gebruikt in verband met commerciële inspanningen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoyu NL, behalve dat u deze mag downloaden en weergeven, en/of druk één exemplaar af van het materiaal dat op deze site wordt gepresenteerd op één computer, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. 'Deeplinken', 'embedden', of het gebruik van analoge technologie is ten strengste verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan van Hoyu NL.

Het is u verboden onwettige, bedreigende, lasterlijke, lasterlijke, obscene, onfatsoenlijke, opruiende, pornografische berichten op deze site te plaatsen of vanaf deze site te verzenden., of godslasterlijk materiaal of materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met de wet.

Wij zullen passende (juridische) stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden en/of de wet overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het weigeren van toegang tot en gebruik van deze website (inclusief het blokkeren van IP-adressen) en/of het rapporteren dergelijke schendingen aan de bevoegde wetshandhavingsautoriteiten.

Elk onvermogen van Hoyu NL om enig recht onder of bepaling van deze Voorwaarden op een bepaald moment uit te oefenen of af te dwingen, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling in de toekomst.

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

Deze website en de inhoud ervan is het auteursrechtelijk beschermde eigendom van Hoyu NL en/of haar verschillende derden-partijaanbieders en distributeurs. Delen van de inhoud op deze site kunnen eigendom zijn van externe providers or distributeurs en is het auteursrechtelijk beschermde werk van de betreffende externe aanbieder(s) of distributeur(s). Geen van de inhoud of gegevens op deze site kan dat zijn gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden, gedistribueerd, verkocht, overgedragen of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoyu NL en/of de relevante externe aanbieder(s) or verdeler(s).

Daarnaast de handelsmerken, logo's, en dienstmerken die op deze site worden weergegeven (gezamenlijk de “Handelsmerken”) zijn geregistreerde en common law-handelsmerken van Hoyu NL, haar dochterondernemingen en diverse derde partijen.-partijaanbieders en distributeurs. Niets op deze site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enige licentie of recht om een ​​van de handelsmerken te gebruiken zonder de vooraf en expliciet geschreven approvaal van Hoyu NL of een ander derde-feest leverancier of distributeur die mogelijk eigenaar is van de handelsmerken.

Ongeautoriseerd gebruik van deze site en/of de inhoud en/of handelsmerken gevonden Op deze webwebsite, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen of anderszins wijzigen van de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige inhoud, kan toepasselijke auteursrecht-, handelsmerk- of andere intellectuele eigendomswetten of andere wetten schenden en is ten strengste verboden. U moet alle auteursrecht- en handelsmerkkennisgevingen en alle andere eigendomskennisgevingen in de content. Het gebruik van dergelijke content op enige andere website of in enige omgeving van netwerkcomputers is verboden.

 4. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Eventuele links van deze website naar andere websites worden uitsluitend ter informatie en gemak verstrekt. Hoyu NL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot enige website gelinkt vanaf deze website (of enige website die linkt naar deze website), inclusief, maar niet gelimiteerd tot, de inhoud ervan, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, links naar andere websites, privacybeleid, algemene voorwaarden en/of operatie. Hoyu NL controleert of monitort dergelijke links niet. Een link van deze website naar een andere website (of een link van een andere website naar deze website) vormt geen verwijzing, goedkeuring, reclame, aanbod, of verzoeken met betrekking tot een dergelijke website, de inhoud ervan, of producten of diensten die via die website worden geadverteerd of gedistribueerd.

Eventuele aankopen die u doet via de website van een derde partij, zullen via die website en bij een ander bedrijf plaatsvinden en Hoyu NL is op geen enkele wijze verantwoordelijk met betrekking tot dergelijke aankopen. De overeenkomst met betrekking tot dergelijke aankopen komt uitsluitend tot stand tussen u en het betreffende bedrijf.

 5. PRIVACY

Ons privacybeleid kunt u vinden hier. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid en stem in met het gebruik van alle informatie die door Hoyu NL en/of haar externe leveranciers en distributeurs aan Hoyu NL wordt verstrekt in overeenstemming met de voorwaarden van en voor de doeleinden uiteengezet in het Privacybeleid van Hoyu NL. 

6. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Hoyu NL garandeert de juistheid, volledigheid, actualiteit, en/of betrouwbaarheid van de inhoud of gegevens die hierop te vinden zijn website en wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden af, inclusief impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en die geen inbreuk maakt op grond van de wet of anderszins in de wet of uit een handelswijze of handelsgebruik. Hoewel wij ernaar streven om op deze website de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze producten en diensten en andere informatie over ons bedrijf te verstrekken, kunnen wij niet instaan ​​voor de juistheid, effectiviteit, en/of geschiktheid van de informatie op deze website. Alle informatie op deze website wordt gepresenteerd “AS IS” en kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en alle risico's die voortvloeien uit het gebruik hiervan van de.

Hoyu NL behoudt zich het recht voor om aanvullingen, verwijderingen, en/of wijzigingen aan de iinformatie op deze website naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de bezoekers. Dit recht omvat het recht om nieuwe versies van de producten te introduceren en om producten of een deel daarvan uit het weergegeven productassortiment te verwijderen. on www.bigen.EU. Hoyu NL streeft ernaar de gegevens accuraat weer te geven kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten we kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van producten accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of tegen andere fouten zijn, en dat uw elektronische display mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten weergeeft. Ook kunnen wij de beschikbaarheid van de producten niet garanderen.

Hoyu NL en zijn verschillende externe leveranciers en distributeurs aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen on deze site of het downloaden van materialen, software, gegevens, tekst, afbeeldingen, video en audio, of andere content van de site. In geen geval zal Hoyu NL of enige externe leverancier of distributeur aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, schade of enige speciale, voorbeeldige, punitieve, indirecte, incidentele, of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst of gemiste besparingen), ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met (i) enig gebruik van deze site of de inhoud die u hier vindt of (ii) eventuele onderbrekingen, vertragingen, fouten, storingen of onbeschikbaarheid van deze site om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot hardware- of softwaregerelateerde problemen of de noodzaak om onderhoud aan deze site uit te voeren. Niets in deze Voorwaarden kan en zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor Hoyu NL of externe leveranciers of distributeurs om de website te onderhouden en te ondersteunen of om correcties of updates aan te brengen.

 7. VRIJWARING

U stemt ermee in om Hoyu NL, haar externe leveranciers en distributeurs, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen verlies, schade, aansprakelijkheid, claims , of eis, inclusief redelijke juridische kosten en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de website en/of schending van deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van eventuele intellectuele eigendomsrechten.

8. OVERLEVEN VAN VOORWAARDEN

Als wordt vastgesteld dat enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of niet-bindend is volgens de toepasselijke wetgeving, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen, zodat de overige bepalingen van toepassing blijven. Hoyu NL mag de ongeldige of niet-bindende bepaling vervangen(s) by (A) voorziening(s) die (Is) geldig en bindend en komt het meest overeen met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling (S).

9. WIJZIGING

Hoyu NL behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en opnieuw op deze website te plaatsen, zonder dat u hiervan vooraf of afzonderlijk op de hoogte hoeft te worden gesteld. De versie van de Voorwaarden die van toepassing is, is deze geplaatst op www.bigen.eu op het moment dat u de website bezoekt. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden (periodiek) te raadplegen om op de hoogte te blijven van updates. U wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld van eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard door uw (voortdurende) gebruik van deze website op en/of na de dag waarop de gewijzigde Voorwaarden worden geplaatst.

10. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Overeenkomst en de uitvoering ervan is het recht van toepassing tNederland, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht.

11. GESCHILLENBESLECHTING

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

 12. CONTACTGEGEVENS

Voor vragen, opmerkingen, of klachten over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch.

Hoyu Cosmetics (Nederland) BV

Jachthavenweg 109-H,

1081 KM Amsterdam
thij Nederland

U vindt ons contactformulier hier.

 

T: +31 (0)20 2461297